Általános szerződési feltételek

Adatkezelési tájékoztató, weboldal használatához

Tisztelt Felhasználó!

Személyes adatait az Express Logistic System Kft. Futárszolgálat az általa üzemeltetett elektronikus rendelési felület (a továbbiakban weboldal) használatával összefüggésben kezeli. Az alábbi tájékoztató a weboldal használata során Önre vonatkozóan gyűjtött személyes adatok kezeléséről ad tájékoztatást

Az adatkezelő

Személyes adatainak kezelője (a továbbiakban adatkezelő vagy szolgáltató):

az Express Logistics System Kft.

székhely: 1047 Budapest, Baross u. 75-77.

telefon: 06 1 44 77 777

e-mail: ugyfelszolgalat@xlsfutar.hu

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli (adatkezelés hozzájárulás alapján).

Ön nem köteles a weboldal regisztráció során adatai kezeléséhez hozzájárulását adni. A hozzájárulás megtagadása esetén megrendelést kizárólag írásban, a hagyományos szerződéses csatornákon közölhet az adatkezelővel.

Hozzájárulását bármikor jogosult az adatkezelőnél írásban visszavonni. A visszavonás nem érinti a visszavonást megelőző adatkezeléseket.

Az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok köre

Az adatkezelő az alábbi személyes adatait az Ön azonosítása, a weboldal használatára való jogosultság megállapítása, megrendelések leadása, valamint a szolgáltatással összefüggő kommunikáció lebonyolítása céljából kezeli:

 • név
 • cím
 • telefonszám
 • e- mail cím
 • magánszemély megrendelő esetén lakcím
 • felhasználónév.

Adatbiztonság, a személyes adatok törlésének időpontja

Az adatkezelő minden ésszerű lépést megtett annak érdekében, hogy fizikai, technikai és szabályozási biztonsági intézkedéseket tartson fenn. Ezek a biztonsági intézkedések védelmet nyújtanak elvesztés, illetéktelen hozzáférés, másolás, módosítás vagy közzététel ellen.

Személyes adataihoz hozzáféréssel kizárólag a távfelügyeleti szerződés teljesítésében részt vevő munkatársak rendelkeznek, és azok harmadik személyek részére nem kerülnek továbbításra.

Személyes adatai a regisztráció megszüntetését vagy adatai kezeléséhez adott hozzájárulása visszavonását követő 30 napon belül törlésre kerülnek.

Adatfeldolgozó

Adatai kezeléséhez az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Az Ön személyes adatokkal összefüggő jogai

Ön jogosult arra, hogy

a) az adatkezelőtől az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérjen a személyes adatainak a kezeléséről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat;

b) az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az azokkal összefüggő alapvető információkhoz (az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; címzettek, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ) hozzáférést kapjon. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait;

c) kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését;

d) kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • Ön visszavonta az adatkezeléshez való hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törlés joga nem terjed ki az olyan adatokra, melyet az adatkezelő szerződés, vagy jogi kötelezettség teljesítése, vagy jogos érdek alapján kezel;

e) kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

f) az Önre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta;

g) a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatást nyújt.


Jogorvoslat

Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatai kezelése jogsértő, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdése szerinti vizsgálati eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Mindezek mellett az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Budapest, 2020. február 4.

Express Logistics System Kft.
adatkezelő